Valikko
Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö

Säännöt

EkspSäätiön säännöt

EkspSäätiön toiminta on tarkoin määriteltyä. Säätiön säännöissä määritellään muun muassa säätiön tarkoituksen toteuttaminen, omaisuuden hoitaminen sekä säätiön toimielimet ja niiden tehtävät.

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö sr ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden sekä taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen, kulttuurin, tieteen, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan edellytysten vahvistaminen ja sen perinteen vaaliminen erityisesti Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueella.

3 § Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla säätiön tarkoitusperiä noudattaen avustuksia ja apurahoja sekä tukemalla tarkoitustaan edistävää ja siihen liittyvää tutkimusta, koulutusta ja muuta toimintaa. Lisäksi säätiö vaalii säästöpankkiperinnettä keräämällä ja tallettamalla säästöpankkiperinteeseen liittyvää tietoa ja omaisuutta.

4 § Säätiön omaisuuden hoitaminen

Säätiö ei saa harjoittaa liiketoimintaa.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentattua omaisuutta sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin.

5 § Säätiön johto

Säätiöllä on hallitus ja säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

6 § Valtuuskunta

Säätiöllä on valtuuskunta. Valtuuskunnan jäsenten lukumäärä vahvistetaan vuosittain valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa. Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään kaksikymmentäneljä (24) ja enintään kuusikymmentä (60) jäsentä. Valtuuskunnan varsinainen kokous valitsee valtuuskunnan jäsenet tehtäväänsä kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa yksi kolmasosa (1/3). Säätiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa olla valtuuskunnan jäsen.

Valtuuskunnan jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymiseen saakka.

Valtuuskunnan varsinainen kokous valitsee vuosittain valtuuskunnalle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi alkaa valinnan suorittaneen kokouksen päättyessä ja kestää valtuuskunnan seuraavan varsinaisen kokouksen päättymiseen saakka.

7 § Valtuuskunnan kokous

Valtuuskunta kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen huhti-kesäkuussa.

Valtuuskunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja taikka säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) valtuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti valtuuskunnan puheenjohtajalta vaatii.

Valtuuskunnan kokouksen kutsuu koolle valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja taikka hallitus kirjallisella kokouskutsulla. Kokouskutsu voidaan lähettää postitse tai sähköpostitse valtuuskunnan jäsenille heidän ilmoittamiinsa osoitteisiin tai muutoin todisteellisesti. Kutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsu on lähetettävä valtuuskunnan jäsenille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yksi viikko ennen kokousta.

Valtuuskunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi kolmasosa (1/3) valtuuskunnan jäsenistä on saapuvilla kokouksessa.

8 § Valtuuskunnan varsinainen kokous

Valtuuskunnan varsinaisen kokouksessa:
1. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
2. esitetään tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus
3. päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä
4. valitaan valtuuskunnan jäsenet
5. valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. valitaan hallituksen jäsenet
8. valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
9. esitetään hallituksen ehdotus kuluvan tilikauden talousarvioksi
10. asetetaan tarvittaessa vaalivaliokunta valmistelemaan valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa suoritettavia vaaleja ja muita asioita

9 § Hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättää ja hallituksen jäsenet valitsee valtuuskunnan varsinainen kokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa yksi kolmasosa (1/3).

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuuskunnan varsinaisen kokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia.

10 § Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa säätiötä. Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

11 § Hallituksen kokous

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti, sähköpostitse tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12 § Pöytäkirja

Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset sekä toimitetut äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

13 § Säätiön toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee säätiön hallitus.

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

14 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan tai sellaisen muun henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut oikeuden edustaa säätiötä.

Säätiön hallitus voi antaa edustamisoikeuden nimetylle ihmiselle.

15 § Tilintarkastajat

Säätiöllä on sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten yksi (1) tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusta koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan vuosittain valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä.

16 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle tarkastettavaksi kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilintarkastajan on annettava kertomuksensa neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

17 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta päättää hallitus. Jotta päätös tulisi hyväksytyksi, on vähintään kahden kolmasosan (2/3) hallituksen kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta. Lisäksi enemmistön valtuuskunnan jäsenistä on kannatettava muutosehdotusta.

18 § Säätiön varojen käyttö lakkauttamisen ja purkamisen yhteydessä

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat näissä säännöissä määrättyä säätiön tarkoitusta tukevaan tarkoitukseen.

/* */